Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

SMED

O'Ken


O
500,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Po dogovoru
Po dogovoru
40 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

 

Razlaga SMED

V razvoju proizvodnih sistemov je kar nekaj prelomnih točk. JIT (Just in time) ali Toyota proizvodni sistem, je prav gotovo ena od njih. Pri uvajanju novih sistemov je potrebno spremeniti tudi način razmišljanja. Shigeo Shingo, eden od svetovno znanih akterjev za uresničitev JIT v Toyoti, je takole predstavil problem, nalogo, cilj in orodja.

Navedeni principi in način razmišljanja so privedli do >Lean Manufacturing< - vitke proizvodnje. V ta pojem je povezanih toliko sistemov, teorij in rešitev, da postaja že nepregleden. Vendar se vrti okrog osnovne ideje:

>Kako izkoristiti vse potenciale trga, opreme, tehnologije, dobre prakse in vseh kapacitet zaposlenih za povečanje bogastva posameznika, podjetja, družbe?<

>Kako zagotoviti konkurenčnost podjetja, varnost delovnih mest?<

Navajam nekatera izhodišča:

8760 ur na leto je skupna razpoložljivot opreme. Povprečno podjetje izkorišča 60-80% tega časa.

Koliko od tega in kako izkoristimo je odvisno od številnih dejavnikov. OEE - skupna učinkovitost opreme je kazalnik, ki omogoča vpogled v izkoriščenost strojev in naprav (Seiichi Nakajima - TPM)

OEE=%Razpoložljivosti X %Učinkovitosti X %Kakovosti

 • Razpoložljivost
 • Dejanski obratovalni čas / planiran delovni čas

 • Učinkovitost
 • Dejansko izdelani kosi / teoretično možni (v obratovalnem času)

 • Kakovost
 • Dobri kosi / vsi izdelani kosi

  Aktivnosti, ki ne povečujejo dodane vrednosti:

  Skladiščenje in čakanje na naslednjo operacijo

  Premik materiala

  Premik delavca ali opreme

  Odprava napak na izdelku

  Priprava opreme in materialov


  Glavne izgube:

  1. Proizvodnja na zalogo

  . Vzrok: Nezadostna kakovost ali kapacitete proizvodnih procesov. Orodja: OEE, 6sigma, Lean manufacturing - Rezultat: večja kakovost, sposobnost in kapacitete procesov, nenehne izboljšave. Razlaga: neustrezna kakovost zahteva večje serije za izpolnjevanje zahtev naročnikov. Z odpravo napak in zastojev povečujemo zanesljivost in omogočamo pravočasno izpolnjevanje zahtev.

  . Vzrok: Naročniki zahtevajo večjo fleksibilnost in majhne serije. Orodje: SMED - hitre menjave. Rezultat: pripravljenost delavcev na skrajševanje nastavitvenih časov. Cilj je menjava v manj kot desetih minutah. Razlaga: Če imamo dolge nastavitvene čase so majhne serije neekonomične. Z zmanjševanjem časov menjav omogočamo ekonomičnost majhnih serij.

  2. Čakanje

  . Vzrok: Skladiščenje polizdelkov in gotovih izdelkov je izguba.. Orodja: Potek dela. Rezultat: odprava nepotrebnih premikov in vmesnih skladišč. Razlaga: Včasih izdelki čakajo na dokončanje serije, da gredo v naslednjo operacijo. S spremembo poteka dela je možno čakalne čase zmanjšati.

  . Vzrok: Ozka grla povzročajo zastoje. Orodje: TOC in Analiza poteka dela. Rezultat: planiranje kapacitet na osnovi ozkih grl. Razlaga: Z analizo poteka dela ugotovimo ozka grla in delo prilagodimo na največji izkoristek ozkih grl.

  3. Transport

  . Glavni razlog je razpored obratov in opreme. Z analizo poteka dela lahko odpravimo vzroke za nepotreben transport. Transport ni dodana vrednost.

  4. Premik

  . Dobra proizvodna praksa zmanjša premik delavcev in materialov. Vnaprej določena mesta za pripravo materiala, odlaganje orodij, promptno vračanje v skladišča in vzdrževanje čistoče zagotavlja preglednost in zmanjšuje nepotrebne premike. Najboljše rešitve slonijo na razporedu opreme in poteku dela, ki zmanjšuje razdalje in premike.

  5. Nepotrebne obdelave

  . Popravilo je največji razlog za nepotrebno obdelavo. Slabe nastavitve in pomanjkljivo vzdrževanje strojev


  Iz teh navedb izhajajo mnoge metode za povečanje konkurenčnosti in učinkovitosti. Shigeo Shingo je skozi leta delovanja kot svetovalec za povečanje produktivnosti razvil metodo SMED. Sama metoda sloni na logičnih aktivnostih, ki jih itak izvajajo vsa podjetja. Sistematičnost in povezovanje v celoto je tisto kar da dodano vrednost hitrim menjavam. Jasno postavljen cilj: >Menjava v manj kot desetih minutah< je merljiv in dovolj zahteven, da angažira vse zaposlene.

  Metoda je enostavna. Če želimo opraviti menjavo orodja v manj kot desetih minutah moramo:

  1. Pripraviti seznam vseh aktivnosti pri menjavi orodij (v tej fazi se pregleda tudi standardizacija orodij in postopkov)

  2. Ločitev na eksterne in interne aktivnosti (vse eksterne aktivnosti izvajamo pred zaustavitvijo naprave, še med obratovanjem strojev)

  3. Prestavitev nekaterih aktivnosti iz internih v eksterne (pregled vseh aktivnosti in poudarek na izvajanju in zagotavljanju funkcij)

  4. Skrajševanje tako internih kakor tudi eksternih aktivnosti (razvoj izdelkov z novimi tehnologijami, avtomatizacija, ...)

  Vendar ....

  SMED se izvaja na več nivojih.

  Prvi nivo:

  Vodstvo podjetja določi kje se bo izvajalo in sestavi ekipo (motor), ki bo v majhnih korakih spremenil način razmišljanja. Glavne karakteristike novega pristopa so:

  . procesni pristop - ni več ločevanja po funkcijah (vzdrževanje, razvoj, skladišče, ...)

  . izobraževanje - čim več izvajalcev, ki so se sposobnosti vključiti v čim več nalog. Primer: operater sodeluje pri menjavi. Transport je stvar oddelka. V primeru nuje ali zastoja so vsi operaterji usposobljeni za drugo delo. Izkoristek delovnega časa nad 80%. Fleksibilnost delovnega časa.

  . brez popravil - popravilo je dvojna izguba, proizvodni čas ter skladiščenje in organizacija popravila.

  Organizacijski nivo:

  Strokovne službe zagotovijo uspešno izvedbo pilotnega primera - ene menjave, ki je uspešno realizirana. V tej točki je smotrno sodelovanje z zunanjimi izvajalci. Realizacija tega primera je bistvena. Razvoj tehnologije in človeška narava, ki stremi k nenehnim izboljšavam narekuje itak stalno skrajševanje menjav. Sistematičen pristop in >rušenje tabujev< je srž nove filozofije. Sodelovanje tehnologa pri menjavi kakor tudi operaterja pri načrtovanju izdelka/postopka/orodja morata biti samoumevna. Učinkovite spremembe se dogajajo v majhnih korakih vendar le kot del celote.

  Izvedbeni nivo:

  >Vzgajanje< nove filozofije z različnimi ukrepi stalnih izboljšav. Formiranje šampionov hitrih menjav v podjetju. Prenos metode v vse oddelke. Vizuelizacija izgub in motenj - vsi morajo razumeti pomen in uporabnost sedmih orodij za kakovost kakor tudi prepoznati glavne izgube in monje.  Malo za šalo malo zares.

  Nabolj uporabljen primer SMED pristopa?

  Sodoben računalniški program - urejevalnik teksta. Vidimo standardizacijo (fonti, pisave, stili ...), ločevanje na eksterne in interne aktivnosti (predloge) in prenos iz internih v eksterne aktivnosti (lastne predloge) kakor tudi avtomatizacijo dela (makro, mailmerge).

  Pripravil:

  Niko Osolnik

  Komentarji