Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Inženir/inženirka medijska produkcije - višja strokovna šola

Izobraževalni zavod Hera


Izobraževalni zavod Hera
2.900,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Ljubljana
Po dogovoru
Individualni tečaj

Informacije o programu

RAVEN STROKOVNE IZOBRAZBE:
Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba 6/1.
Naziv strokovne izobrazbe: inženir/inženirka medijska produkcije. Okrajšava: inž. mep.
Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

CILJI IN NAMEN ŠTUDIJA:
- usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije
- poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju
- usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
Študij traja dve leti. Predavanja, vaje in izpiti bodo tri - do štirikrat tedensko v popoldanskih urah, po potrebi tudi ob sobotah dopoldne. Predavanja bodo potekala modularno. Po posameznih predmetih sledi izpit. 
 

PREDMETNIK:

OBVEZNI MODULI

Modul
Osnove medijske produkcije
Kreativni mediji 1
Trening medijske produkcije
Organizacija medijske produkcije
Kreativni mediji 2

IZBIRNI MODULI
Grafično oblikovanje - projekt
Fotografija - projekt
Spletna produkcija - projekt
2D animacija - projekt
3D animacija - projekt
Video produkcija - projekt
Audio produkcija - projekt

VPISNI POGOJI
Splošni pogoji:
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo.
V višješolski študij se lahko vpiše tudi, kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošno-izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.  
Posebni pogoji
Dodatni pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus znanja in nadarjenost in sestoji iz dveh delov. V prvem delu kandidat pripravi vizuelno sporočilo, v drugem delu pa izdelek predstavi ter dokaže  kreativne sposobnosti  in splošno razgledanost.   

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA:
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev nazivov iz navedenih programov višje strokovne izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti:
- izpite in seminarske naloge,
- dokazati udeležbo pri praktičnem izobraževanju in o njem napisati pisno poročilo oz. predložiti dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah
- opraviti diplomski izpit; ta je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora.
Pri praktičnem izobraževanju se upošteva delovne izkušnje na strokovnem področju. O ustreznosti izkušenj odloča študijska komisija. Dokazilo o delovnih izkušnjah mora vsebovati natančen opis del in nalog in biti opremljeno z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe.

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV:
Prijavi priložite:
- overjeno fotokopijo spričeval 3. in 4. letnika končane srednje šole,
- overjeno fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu, maturitetno spričevalo, spričevalo o poklicni maturi ali druga dokazila o končanem šolanju,
- fotokopijo rojstnega oz. poročnega lista

VPIS:
Informacije dobite po telefonu: 01/ 23 00 180, 01/ 23 00 192
Pričetek izobraževanja bo sredi oktobra 2008.

Želimo si, da bi bila naša šola najboljša, da bi bila to šola brez porazov. Vsak udeleženec bo po zaključku šolanja vedel, v čem je dober, kakšne talente in sposobnosti ima. Dali vam bomo popotnico, da boste postali, karkoli si boste zaželeli. Komentarji