Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Inženir/inženirka logistike - višja strokovna šola

Izobraževalni zavod Hera


Izobraževalni zavod Hera
1.500,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Ljubljana
Po dogovoru
Individualni tečaj

Informacije o programu

RAVEN STROKOVNE IZOBRAZBE:
Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba 6/1.
Naziv strokovne izobrazbe: inženir/inženirka logistike. Okrajšava: inž.log.
Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

CILJI IN NAMEN ŠTUDIJA:

Temeljni cilji programa so:
- izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo v logističnem inženirstvu;
- pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja logistike;
- usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
- se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
- oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
- oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
- postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
- usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
- usposobiti študente za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti načrtovanja makro- in mikrologističnih mrež.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
Študij traja dve leti. Predavanja, vaje in izpiti bodo dva - do trikrat tedensko v popoldanskih urah, po potrebi tudi ob sobotah dopoldne. Predavanja bodo potekala modularno. Po posameznih predmetih sledi izpit. 

PREDMETNIK:

OBVEZNI MODULI
Komunikacija
Logistika
Poslovno-pravni
Uporabna matematika v logistiki

IZBIRNI MODULI

Cestni promet 1 in 2
Železniški promet 1 in 2
Poslovna logistika 1 in 2
Vojaška logistika 1 in 2
Poštna logistika 1 in 2
Transportna logistika 1 in 2


VPISNI POGOJI
Splošni pogoji:
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo.
V višješolski študij se lahko vpiše tudi, kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošno-izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.  
 

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev nazivov iz navedenih programov višje strokovne izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti:
- izpite in seminarske naloge,
- dokazati udeležbo pri praktičnem izobraževanju in o njem napisati pisno poročilo oz. predložiti dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah
- opraviti diplomski izpit; ta je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora.
Pri praktičnem izobraževanju se upošteva delovne izkušnje na strokovnem področju. O ustreznosti izkušenj odloča študijska komisija. Dokazilo o delovnih izkušnjah mora vsebovati natančen opis del in nalog in biti opremljeno z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe.

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV
Prijavi priložite:
- overjeno fotokopijo spričeval 3. in 4. letnika končane srednje šole,
- overjeno fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu, maturitetno spričevalo, spričevalo o poklicni maturi ali druga dokazila o končanem šolanju,
- fotokopijo rojstnega oz. poročnega lista

VPIS
Informacije dobite po telefonu: 01/ 23 00 180, 01/ 23 00 192
Pričetek izobraževanja bo sredi oktobra 2008.

Želimo si, da bi bila naša šola najboljša, da bi bila to šola brez porazov. Vsak udeleženec bo po zaključku šolanja vedel, v čem je dober, kakšne talente in sposobnosti ima. Dali vam bomo popotnico, da boste postali, karkoli si boste zaželeli. 


 

Komentarji