Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Ekonomist / ekonomistka - višja strokovna šola

Izobraževalni zavod Hera


Izobraževalni zavod Hera
1.500,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Ljubljana, Kočevje
Po dogovoru
Individualni tečaj

Informacije o programu

RAVEN STROKOVNE IZOBRAZBE:
Raven strokovne izobrazbe: višješolska strokovna izobrazba 6/1.
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomist / ekonomistka. Okrajšava: ekon.
Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

CILJI IN NAMEN ŠTUDIJA:
Izobraziti ekonomiste:
- z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem,
- z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva,
- s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov,
- ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja, bančništvo, zavarovalništvo, poštno poslovanje, poslovanje z nepremičninami, poslovna logistika,
- s strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike in poslovanja z nepremičninami.


TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
Študij traja dve leti. Predavanja, vaje in izpiti bodo dva - do trikrat tedensko v popoldanskih urah, po potrebi tudi ob sobotah dopoldne. Predavanja bodo potekala modularno. Po posameznih predmetih sledi izpit. 

PREDMETNIK:

1. letnik (60 KT): študent opravi 7 skupnih predmetov, 1 izbirni predmet glede na izbran modul ter praktično izobraževanje;
2. letnik (60 KT): študent opravi 7- 10 predmetov glede na izbran modul , 1 prosto izbirni predmet, praktično izobraževanje ter diplomsko delo.

SKUPNI PREDMETI

poslovni tuj jezik
poslovno komuniciranje
informatika
poslovna matematika s statistiko
organizacija in menedžment podjetja
ekonomija
osnove poslovnih financ

MODULI

SMER
komercialist
tehnični komercialist
asistent v mednarodni menjavi
nepremičnine
posrednik nepremičnin
upravitelj nepremičnin
bančništvo,
strokovni sodelavec v bančništvu
zavarovalništvo
strokovni sodelavec v zavarovalništvu
računovodja
računovodstvo oseb javnega prava
računovodstvo za gospodarstvo
organizator v turizmu
turizem
transportna logistika
organizator poslovanja
podjetništvo in trženje
analiza in psihologija dela
organizator logistike
logistični menedžment

VPISNI POGOJI

Splošni pogoji:
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo.
V višješolski študij se lahko vpiše tudi, kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošno-izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.  

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev nazivov iz navedenih programov višje strokovne izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti:
- izpite in seminarske naloge,
- dokazati udeležbo pri praktičnem izobraževanju in o njem napisati pisno poročilo oz. predložiti dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah
- opraviti diplomski izpit; ta je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora.
Pri praktičnem izobraževanju se upošteva delovne izkušnje na strokovnem področju. O ustreznosti izkušenj odloča študijska komisija. Dokazilo o delovnih izkušnjah mora vsebovati natančen opis del in nalog in biti opremljeno z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe.

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV
Prijavi priložite:
- overjeno fotokopijo spričeval 3. in 4. letnika končane srednje šole,
- overjeno fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu, maturitetno spričevalo, spričevalo o poklicni maturi ali druga dokazila o končanem šolanju,
- fotokopijo rojstnega oz. poročnega lista

VPIS
Informacije dobite po telefonu: 01/ 23 00 180, 01/ 23 00 192
Pričetek izobraževanja bo sredi oktobra 2008.

Želimo si, da bi bila naša šola najboljša, da bi bila to šola brez porazov. Vsak udeleženec bo po zaključku šolanja vedel, v čem je dober, kakšne talente in sposobnosti ima. Dali vam bomo popotnico, da boste postali, karkoli si boste zaželeli. 


 

Komentarji