Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Izobraževanje odraslih

Objavljeno: 17.06.2014

Izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile šolsko obveznost (po 9 letih izobraževanja) in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pri tem pa nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Vsi ki se vključite v izobraževanje odraslih, pridobite status udeležencev izobraževanja odraslih.

Tujci ste upravičeni do programov vključevanja v izobraževalni sistem za pridobitev javno veljavne izobrazbe. Izobraževalna ponudba, namenjena odraslim, je predstavljena na spletni strani  Andragoškega centra Republike Slovenije.

Javno veljavne programe, ki niso bili oblikovani izključno za odrasle, se pa vanje odrasli vključujejo, dobite na straneh Centra RS za poklicno izobraževanje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Pridobite lahko:

- Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica oziroma posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

- Poklicno kvalifikacijo: posameznik lahko pridobi poklicno kvalifikacijo v šolskem izobraževanju, po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe, po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako določeno, po delih študijskih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe ali po študijskih programih za izpopolnjevanje, ali če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in spretnosti, določene s katalogom, sprejetim v skladu z zakonom.

Tako pridobljeno poklicno kvalifikacijo - certifikat - lahko uporabite pri iskanju dela in tudi pri nadaljnjem šolanju, saj lahko z njo dokazujejo, da so del izobraževalnega programa za pridobitev izobrazbe že opravili. Več informacij najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Podrobna vsebina poklicnih standardov ter katalogov je dostopna na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih

V Sloveniji deluje 14 svetovalnih središč, ki vam pomagajo poiskati primerno izobraževanje, vam pomagajo v času izobraževanja ter tudi ob njegovem dokončanju.

Središča za samostojno učenje (SSU)

V središčih za samostojno učenje lahko samostojno in brezplačno utrjujete ter pridobivate znanje, večinoma s področja tujih jezikov in računalništva. Pri tem vam pomagajo usposobljeni informatorji in svetovalci. V Sloveniji deluje 32 središč za samostojno učenje.

Spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani

Ministrstvo, pristojno za kulturo, zagotavlja sredstva za izvajanje programov spodbujanja medsebojnega poznavanja in razumevanja v skladu z letnim programom na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev, z namenom, da se tujcem omogoči sodelovanje s posameznimi društvi in udeležba v kulturnem življenju Republike Slovenije.

Priznavanje in vrednotenje stopnje izobrazbe

Postopek za priznavanje stopnje izobrazbe, dosežene v tujini, se razlikuje glede na namen.

Priznavanje izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji je postopek, v katerem se tujcu prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek se začne na vašo zahtevo, ki jo vložite na predpisanem obrazcu pri šoli, drugi vzgojno-izobraževalni organizaciji ali visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, na katerem želite nadaljevati izobraževanje. Priložite tudi ustrezno dokumentacijo.

Več informacij o postopku priznavanja izobrazbe za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Vrednotenje izobrazbe za namen zaposlovanja v Republiki Sloveniji

omogoča osebam vstop na trg delovne sile ter uporabo v tujini pridobljenega naziva poklicne in strokovne izobrazbe oziroma strokovnega in znanstvenega naslova. Postopek se začne z vašo zahtevo, ki jo vložite pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) na predpisanem obrazcu. Priložiti morate tudi ustrezno dokumentacijo.
Tuje javne listine o izobraževanju, ki jih boste predložili v postopek, morajo biti overjene v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Več informacij o postopku vrednotenja izobraževanja za namen zaposlovanja.


Vir: Zavod za zaposlovanje, http://bit.ly/1jvNxeA

Komentarji